07-08-07

Het beroep van masseur / masseuse

Er is recent controverse ontstaan omtrent het feit of er voor het beroep van masseur / masseuse / massagetherapeut(e) al dan niet een vestigingsattest vereist is om als zelfstandige te kunnen starten. Aanleiding hiertoe is de uitvaardiging van een recent Koninklijk Besluit (KB) waarin een reglementering wordt ingevoerd voor bepaalde masseurs.

 

Voor de grote meerderheid van zelfstandige beoefenaars van massages blijft alles echter bij het oude. Het blijft voor de meeste professionelen nog steeds mogelijk, ook na 1 september 2007, om als zelfstandig masseur / masseuse / massagetherapeut(e) aan te slag te gaan (of te blijven), zonder een vestigingsattest te moeten voorleggen.

 

De Belgische overheid heeft recent beslist een reglementering in te voeren voor een bepaalde categorie van masseurs / masseuses. Dit werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 (publicatie 23/03/2007), dat in werking zal treden vanaf 1 september 2007.

 

De nieuwe regeling gaat niet om een erkenning van het beroep van masseur of massagetherapeut, maar om de reglementering voor een specifieke categorie van masseurs.

 

De bedoelde categorie is deze van masseurs die zich bezighouden met schoonheidsmassages.

 

Hierbij worden voornamelijk deze personen bedoeld die massages uitvoeren in schoonheidsinstituten, of enkel schoonheidsmassages uitoefenen (massage als schoonheidsbehandeling). Het toepassingsgebied van het KB wordt immers als volgt gestipuleerd:

 

“Onder activiteiten van masseur/masseuse moet voor de toepassing van dit besluit het masseren van het menselijk lichaam worden verstaan, met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord.” (art. 13 KB)

 

Het achterliggende doel van deze reglementering is het mogelijk te maken om als cosmetisch masseur/masseuse aan de slag te gaan in een schoonheidssalon, zonder dat men nog gediplomeerd moet zijn als schoonheidsspecialist(e). Wanneer je beroepsactiviteiten in een schoonheidssalon dus beperkt zijn tot het masseren, moet je enkel het vestigingsattest van cosmetisch masseur kunnen voorleggen, waar voorheen het vestigingsattest van schoonheidsspecialist(e) vereist werd.

 

Maar het is uiteraard ook mogelijk om middels het vestigingsattest als zelfstandig cosmetisch masseur in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

 

Indien je echter niet opteert voor schoonheidsmassages, maar je daarentegen toelegt op ontspanningsmassages, therapeutische massages of massages met het oog op het algemene welzijn van de mens, val je niet onder de nieuwe reglementering, en heb je bijgevolg geen vestigingsattest nodig om zelfstandig te kunnen worden, ook niet na 1 september 2007.

 

Het volgen van een degelijke massageopleiding is echter vanzelfsprekend, vooraleer je als zelfstandig massagetherapeut(e) aan de slag wenst te gaan.

 

Een reglementering staat niet gelijk aan een titel of erkenning van een beroep, maar betekent, dat als je beroepsuitoefening onder een reglementering valt, je hiervoor een vestigingsattest moet kunnen voorleggen vooraleer je dit beroep mag uitoefenen.

 

De reglementering voor cosmetische masseurs gaat in vanaf 1 september 2007.

 

Wie vóór deze datum wettelijk ingeschreven is als cosmetisch masseur / masseuse, kan zijn / haar activiteiten gewoon voortzetten. Wie (nog) niet werkzaam is als cosmetisch masseur / masseuse, (of reeds zelfstandig is, maar nog niet voor deze activiteit is ingeschreven) kan zich dus best vóór 1 september begeven naar een ondernemingsloket om zich voor deze activiteit in te schrijven, aangezien voor deze datum nog geen vestigingsattest vereist is. Na 1 september heb je dus wel een vestigingsattest nodig.

Om een vestigingsattest van cosmetisch masseur / masseuse te bekomen moet je naast je kennis van bedrijfsbeheer ook je beroepskennis bewijzen.

 

De vereiste beroepskennis voor cosmetisch masseur is het volgende:

 

“De beroepsbekwaamheid voor het uitoefenen van de activiteiten van masseur/masseuse bestaat uit het volgende :

1° elementaire kennis van hygiëne, preventieve behandeling tegen infectieziekten, anatomie en fysiologie, anomalieën van de huid en huidziekten ;

2° goede kennis van de gepaste cosmetische producten;

3° het kunnen beschrijven van de verschillende handelingen en hun uitwerkingen;

4° de plaats kunnen bepalen van de te masseren spieren.” (art. 14 KB)

 

Het voorleggen van een bewijs van beroepskennis is mogelijk op verschillende wijzen, nl. door het aantonen van praktijkervaring of door het voorleggen van een akte:

1) Om de beroepskennis te bewijzen met praktijkervaring moet je minstens 18 jaar oud zijn, en binnen de afgelopen 15 jaar:

  • 1 jaar ervaring hebben, als deze als hoofdberoep werd verworven of voltijds en effectief gepresteerd werd.
  • 2 jaar ervaring hebben, als deze als nevenberoep werd verworven of deeltijds gepresteerd werd (zie art. 3 KB).

2) Om de beroepskennis te bewijzen met een akte, geeft het KB volgende mogelijkheden:

 

“1° de akten met betrekking op masseren, uitgereikt door :
a) het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het tweede jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is;
b) het onderwijs voor sociale promotie en het volwassenenonderwijs, waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs;
c) het deeltijds beroepsonderwijs, in het kader van een voltijds engagement en op voorwaarde dat de lessen en de werkervaring met succes werden doorlopen;
d) het middenstandsonderwijs, met name de leertijd en de opleiding tot ondernemingshoofd;
e) het hoger onderwijs;
2° het getuigschrift van de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, over de beroepsbekwaamheid van artikel 14;
3° een of meer titels van beroepsbekwaamheid met betrekking op de beroepsbekwaamheid van masseur/masseuse, uitgereikt in overeenstemming met de regelingen van een Gemeenschap of een Gewest;
4° iedere akte die in overeenstemming met dit besluit moet worden aanvaard voor het bewijs van de beroepsbekwaamheid van schoonheidsspecialist(e).
De in 1° bedoelde akten moeten het slagen bevestigen van een opleiding van minstens 60 uren.” (art.15 KB)

 

Het komt het er dus op neer dat je de beroepskennis kan bewijzen door een opleiding te volgen tot cosmetisch masseur in het secundair of hoger onderwijs, bij Centra voor Volwassenonderwijs (CVO's) of Syntra (Middenstandsonderwijs), ofwel door het afleggen van een examen voor de centrale examencommissie (in Brussel).

 

Samenvattend komt het hier op neer:

 

Je hebt, als je massages professioneel wil uitvoeren, twee mogelijkheden:

 

·      Ofwel voer je schoonheidsmassages uit en word je cosmetisch masseur. Hiervoor heb je na 1 september 2007 een vestigingsattest nodig.

·      Ofwel voer je ontspannende en/of therapeutische massages uit. Hiervoor is geen vestigingsattest vereist, ook niet na 1 september 2007.

 

Bron: Alternatieva vzw

Gepost in Massage Achtergrond |

De commentaren zijn gesloten.